Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > O Savezu

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske (SNMRS) je dobrovoljno i otvoreno vanstranačko udruženje građana od javnog interesa za Republiku Srpsku od 04. novembra 2010. godine, prema Odluci o dopuni odluke o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa sa 196. sjednice Vlade (Službeni glasnik Republike Srpske br. 117/10).

SNMRS je formiran na osnovu zakona o udruženjima i fondacijama 30. januara 2003. godine, a u koji se dobrovoljno udružuju pripadnici nacionalnih manjina i njihova udruženja radi ostvarivanja prava koja proizilaze iz Ustava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Zakona o zaštiti prava pripadnik nacionalnih manjina, te srodnih zakona, konvencija, povelja i slično.

Kao krovna organizacija udruženja nacionalnih manjina koja okuplja 22 aktivne članice (udruženja) od 11 grupacija nacionalnih manjina, i ostala je jedinstvena na prostoru Bosne i Hercegovine. 

Sve članice SNMRS su nezavisne u svom radu, djelovanju i programskim aktivnostima, a kao krovna organizacija preuzima različite inicijative koje su usmjerene ka poboljšanju položaja nacionalnih manjina, što opravdava petnaestogodišnje djelovanje i rad. Sjedište Saveza je u Banjoj Luci, u ulici Cara Lazara 22.

Pripadnici nacionalnih manjina udruženi su u Savez preko svojih Udruženja ili individualno u cilju čuvanja svog identiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla.

Savez ostvaruje programske ciljeve i zadatke u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te Zakonom o zaštiti prava pripadnika naconalnih manjina. Aktivosti Saveza se odvijaju na osnovu plana i programa rada.

SNMRS otvoren je za saradnju sa srodnim organizacijama u Republici Srpskoj i BiH i van granica, te sa nevladinim i drugim organizacijama zainteresovanim za zajedničke projekte.

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez) je dobrovoljno i otvoreno nеstranačko udruženje građana u kojeg se dobrovoljno udružuju pripadnici nacionalnih manjina, državljana Bosne i Hercegovine – Republike Srpske radi ostvarivanja prava koja imaju pripadnici nacionalnih manjina po ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, a čija svrha nije sticanje dobiti.

Pripadnici nacionalnih manjina udružuju se u Savez preko svojih udruženja ili individualno u cilju čuvanja svog indentiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla.

Savez će se posebno zalagati za ostvarivanje zaštite građanskih, nacionalnih i vjerskih prava pripadnika nacionalnih manjina udruženih u Savezu.

Ciljevi i zadaci Saveza su:

* Unapređivanje stvarne jednakosti između konstutivnih naroda i nacionalnih manjina;

* Njegovanje identiteta nacionalnog porijekla;

* Stvaranje uslova za njegovanje i čuvanje jezika, običaja, kulture i vjeroispovjesti pripadnika nacionalnih manjina, koji žive na prostorima Republike Srpske;

* Objedinjavanje i koordinisanje aktivnosti nacionalnih manjina Republike Srpske;

* Saradnja nacionalnih manjina međusobno i saradnja sa konstitutivnim narodima;

* Ravnopravno učešće sa konstitutivnim narodima u kulturnom, društveno-političkom i privrednom životu;

* Pružanje pomoći pripadnicima nacionalnih manjina u organizovanju i njihovoj aktivnosti;

* Saradnja sa srodnim organizacijama unutar Bosne i Hercegovine i van granica;

* Saradnja sa matičnim zemljama;

* Saradnja sa lokalnim zajednicama, entitetskim i državnim institucijama RS, BiH i državama iz kojih potiču pripadnici nacionalnih manjina, a koje su članovi Saveza, u cilju zaštite manjinskih interesa, društvenog zbližavanja i razvoja;

* Saradnja sa zemljama i njihovim lokalnim zajednicama u regionu na promociji i zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina; 

* Članstvo u mreži organizacija na nivou BiH, zemalja u regionu i Evrope, a koje se bave zaštitom ljudskih prava sa posebnim akcentom na zaštiti prava nacionalnih manjina;

* Prikupljanje donacija, priloga i ostalih vrsta humanitarne pomoći i podjela iste;

* Organizovanje reprezentativnih kulturnih, umjetničkih i sportskih sadržaja kako bi se što bolje predstavio način života i rada Saveza i njegovih članica i

* Organizovanje sekcija mladih i aktivno učestvovanje mlade generacije u radu članstva Saveza preko zajedničkih projekata.


  • Predsjednik
  • Statut Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske
  • Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina RS
  • Video
  • Emisije