Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Ukrajinci > Vjerski objekti > Grko-katolička crkva, Lišnja

Grko-katolička crkva, Lišnja

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Naziv objekta: Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Lokacija: Naseobina Lišnja, opština Prnjavor

Konfesija: Grkokatolička

Prva drvena crkva u Lišnji je sagrađena 1913/14. godine. Bila je pravoslavna, posvećena Svetom arhanđeluMihailu, u unijatsku je pretvorena 1941. godine, a nakon Drugog svjetskog rata srušena. Postojeća CrkvaSvetihapostolaPetraiPavlauseluNaseobinaLišnjaizgrađenaje 1972/74. godine.Crkva je jednobrodna, sa terasastim podužnim zidovima i pravougaonim oltarskim prostorom širim od broda crkve i zvonikom na ulaznoj strani uklopljenim u korpus građevine. Krov crkve je dvovodan, a zvonika šatorast. Izvorno je i zvonik bio pokriven dvovodnim krovom. Unutrašnji prostor je zasveden kosim ravnima, a dijelovi zidova su ukrašeni freskama.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-svetih-apostola-petra-i-pavla/


Назва споруди: Церквасвятихапостолів Петра і Павла

Розташування: Лішня, муніципалітет Прнявор

Конфесія: Греко-Католицька

Першадерев’янацерквабулапобудована в селі Лішняв 1913-1914 роках. Вонабулаправославною, присвяченоюсвятому Архангелу Михаїлу і булаперетворена в греко-католицьку в 1941 році, а після Другоїсвітовоївійни – зруйнована. Існуючацерква Святих Апостолів Петра і Павла в селі Лішнябулапобудована в 1972-1974 роках. Церквамаєодиннефзіскатнимибічнимистінами і прямокутнувівтарнузонуширшу, ніжнеф і дзвіницінавхіднійстороні, щовключені в корпусбудівлі. Дахнадцерквою – загострений, а дзвіницяпокритакомплекснимдахомзішпилем. Спочаткудзвіницябулапокритадвосхилимдахом, теж. Інтер’єр: склепіння з похилимиплощинами, якічастковоприкрашеніфресками.

www.ais-ba.org/monografija-ukrajina/crkva-svetih-apostola-petra-i-pavla/

 

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 53' 14,02" (44° 53,23')
E 17° 33' 56,88" (17° 33,94')