Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Italijani > Vjerski objekti > Crkva, Štivor

Crkva, Štivor

Crkva Svetog Ivana Krstitelja

Naziv objekta: Crkva Svetog Ivana Krstitelja

Lokacija: Štivor, opština Prnjavor

Konfesija: Rimokatolička

Selo Štivor pripada opštini Prnjavor i locirano je sjeverno od opštinskog središta.U crkveno-administrativnom pogledu Štivor je pripadao župi Prnjavor, izuzev periodaod 1917. do kraja Drugog svjetskog rata kada je pripadao župi Šibovska. Krajem XIX vijeka područje oko Prnjavora počele su da naseljavaju italijanske porodice iz Trenta. Prva organizovana grupa doseljenika polazi iz Vallsugane 24. marta 1884.godine, a potom se nastavlja dolazak. Na prostoru koji su naseljavali Italijani izgrađena je cesta koja je povezivala Prnjavor sa Derventom i koja je prolazila kroz šumoviti kraj. Pretpostavlja se da je najveći dio šume prokrčen 1891. godine, kada su se Italijani pripremali da grade prve kolibe za stanovanje i već tada su u šumi imali prvu kapelicu.

Mala drvena kapela sa zvonikom zamijenjena je crkvom koja je sagrađena u Štivoru 1898. godine. Druga crkva osveštana je 1924. godine, a vjerovatno je građena u periodu 1922–1924, jer je iznad ulaznih vrata bila uklesana godina 1922. Groblje u Štivoru je osnovano 1893. godine.

Postojeća Crkva Svetog Ivana Krstitelja je sagrađena 1979. godine, a zvonik, koji je odvojen od crkvene zgrade, podignut je 1985. godine. Crkva je pravougaone osnove, pokrivena dvoslivnim krovom i sa dvije strane okružena plitkim trijemom. Iznad pravougaonog ulaza nalazi se veliki okulus, a iznad njega je sat. Prozori na podužnim fasadama su visoki, lučno završeni. Na glavnom oltarskom zidu je 1989. godine naslikana freska koja prikazuje doseljavanje Italijana iz alpskih predjelaTrentina u pitome brežuljkaste krajeve u okolini Prnjavora.Udvorištu crkve se nalaze i dva kamena granita donesena iz Trentinskih brda.

Preuzeto sa: www.ais-ba.org/monografija-italija/crkva-svetog-ivana-krstitelja/


Nome dell’edificio: Chiesa di San Giovanni Battista

Luogo: Štivor, municipalità di Prnjavor

Confessione: Romano-cattolica

Il villagio di Štivor appartiene alla municipalità di Prnjavor, ed è situato a nord del centro municipale. In termini di amministrazione ecclesiastica Štivor faceva parte della parrocchia di Prnjavor, ad eccezione del periodo compreso tra il 1917 e la fine della seconda Guerra Modiale, quando fece parte della parrocchia di Šibovska. Alcune famiglie provenienti da Trento iniziarono a colonizzare l’area attorno a Prnjavor alla fine del XIX secolo.  Il primo gruppo di coloni partì dalla Valsugana il 24 marzo 1884, a questi ne seguirono altri. Nell’area abitata dagli italiani la strada era stata costruita collegando Derventa con Prnjavor e passando attraverso un’area boschiva. Si presume che la maggior parte delle foreste venne tagliata nel 1891, quando gli italiani stavano iniziando a costruire le prime abitazioni e nel bosco era già presente la prima cappella.

Una piccola cappella in legno con un campanile viene sostituita da una chiesa costruita a Štivor nel 1898. La seconda chiesa fu consacrata nel 1924 e costruita probabilmente nel periodo tra il 1922 e il 1924, poiché al di sopra della porta d’ingresso è impresso l’anno 1992 (?1922). Il cimitero di Štivor fu fondato nel 1893.

L’attuale chiesa di San Giovanni Battista fu costruita nel 1979 e il campanile eretto nel 1985. La chiesa presenta una pianta rettangolare, è coperta da un tetto a due falde e circondata su due lati da un basso portico. Sopra l’entrata di forma rettangolare c’è un grande oculo e al di sopra di questo un orologio. Le finestre nelle facciate longitudinali sono alte e arcate. Sulla parete dell’altare maggiore si trova un affresco dipinto nel 1989 raffigurante la migrazione degli italiani dalle regioni alpine del Trentino alle dolci aree collinari attorno a Prnjavor. Nel cortile sono presenti due pietre di granito portate direttamente dalle montagne trentine.

www.ais-ba.org/monografija-italija/crkva-svetog-ivana-krstitelja/

Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 44° 54' 30,10" (44° 54,50')
E 17° 42' 31,66" (17° 42,52')